KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

Benata Hotels olarak, siz değerli misafirlerimizin bilgi güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel veriler ile ilgili düzenlenen 6698 sayılı KVKK hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Benata Hotels. Tic. A.Ş iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Şirketimiz Benata Hotels; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
Veri Sorumlusu: Benata Hotels

Toplanan Veriler
Şirketimiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına kendi istek ve iradenizle bizimle paylaştığınız;
Kimlik(Ad, Soyad, Tc. No Vs.), İletişim(Adres No, E-posta adresi vs.) Konum Bilgileri, Müşteri İşlem(Fatura Senet Bilgileri vs.), Görsel ve İşitsel Kayıtlar(Güvenlik Kamera Kayıtları, Sosyal Medya Kamera Kayıtları vs.), İşlem Güvenliği (IP, MAC, Kullanıcı Adı, Şifre-Parola), Pazarlama(Anket, Çerez kayıtları, Web sayfası istatistik bilgileri vs) bilgileri içeren veriler kişisel veriyi,
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, kılık –kıyafet, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi veriler özel nitelikli kişisel veriyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz otel bilgi yönetim sistemimize rezervasyon-konaklama ve diğer hizmetlerin sağlanması, ödemelerinizin gerçekleştirilebilmesi, resmi makamlara bildirim yapılabilmesi, sağlık hizmeti sunan üçüncü kişilerle bilgi paylaşımı yapılabilmesi, iş ortağı sözleşmeli turizm acenteleri ile veri paylaşılabilmesi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılabilmesi, promosyon ve bülten bildirimlerinin gönderilebilmesi, veri analizi ve araştırma yapılabilmesi, hukuki işlemlerin sürdürülebilmesi, misafir güvenliğinin sağlanması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli platformlarda paylaşılmak amacıyla sizin açık rızanız ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması
Kişisel verileriniz; gizlilik taahhütnamesi yaptığımız ve yazılım desteği aldığımız iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, kanunen yetkili kamu kurum ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlarla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Depolama ve Saklama Süresi
Kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında şirketimiz ile gizlilik taahhütnamesi olan iş ortaklarımızla ve servis sağlayıcılarının sunucularında ve depolama alanlarında işlenebilir ve depolanabilir.
Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız ve İstisnaları; Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte,
a) Şirketimizin info@benatahotel.com mail adresine posta yoluyla,
b) Benata Hotels Çenger, Köysokağı Sok Benata Hotel Blok D:No: 578/1, 07600 Manavgat/Antalya adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

up telegram whatsapp